تکیون : خب بچه ها بیاید یه کاری کنیم.

جونگ مین : چیکار؟ من حوصله بیرون اومدن ندارما گفته باشم

جونهو: ااا بچه ها مگه اینا گروه checkmate  نیستن؟

هیون: اا آره آره بدوصدای تلوزیون رو زیاد کن بدو...

جونهو : باشه بابا حالا چراهول میکنی؟هنوزکه آهنگش شروع نشده

وویونگ : اااا بچه ها نوشتهبا تشکر ازایجون

هیون :صبر کن ببینیم چی خوندن ... 

و همه مشغول دیدن کیلیپشدن....

                                  ( سه ماه قبل)...