وقتى دریاى پهناورخشك بشه وقتى خورشید نورش رو از دست بده شاید اون زمان باشه كه این عشق پایان بپذیره. وقتى اولین برف بایین بیاد براى هزارمین بار شاید اونموقع زمانى هست كه تو خواهى فهمید قلب من فقط بسمت تو میاد من كلمه هاى جدایى رو بلدنیستم حتى اگر زندگى من تمام بشه و دوباره بدنیا بیام... من تورومیخوام،به تو احتیاج دارم توروبدست میارم عاشقتم میبینمت_میشنومت احساست میكنم،هرجاییكه برى قلب من حفاظت خواهدكرد از اون مكان بهت قول میدم،همیشه آنجا خواهم بود بخاطرتو وقتى تكیه كردى روى شانه هاى من و وقتى دست هاى من رو گرفتى اون زمان فهمیدم كه این عشق نمیتونه تمام بشه وقتى این دنیا به خواب عمیقى فرو رفت لطفابخاطربیار،من روبخاطربیار كسى كه توروبا تمام قلبش دوست داشت توكسى هستى كه من همیشه آرزوش رو داشتم حتى تو رویاهام هم نمیتونم ازجدایى حرف بزنم حتى اگر هزاران باربدنیا بیام... تورومیخوام،به تو احتیاج دارم توروبدست میارم میبینمت_میشنومت هرجا كه میرى احساست میكنم قلب من ازت حفاظت میكنه بهت قول میدم همیشه اونجاهستم بخاطرتومیخواهم تمام شادى هاى دنیا روبگیرم و تقدیم تو كنم هیجوقت نمیذارم كه برى من تورومیخوام،به تو احتیاج دارم......