چند وقت پیش بین کمپانی های موزیک دوم jyp اول شد SM,yg سوم شد .