بادا دریك برنامه تلویزیونى باعث تعجب تمام مهمان ها و همینطور مجرى برنامه شد! بادا نمیدونست كه كیوهیون عضو سوجوsuperjunior‏ هست!!!!!