اگه دنبال من بیای میدونی بهت قول میدم بهت نشون بدم یک داستان تخیلی(بیا اینجا)

هر روز . هر روز مثل امروز پول.عشق.مد.شهرت همه چیز در اینهاست(دربین اینهاست)

یک شب بیخوابی.تمام شب ما بدور از انها هستیم

بگو به dj صدا رو زیاد کنه و رقص رقص کمی بیشتر!

حتی اگه بسیاری گذشته باشه ما هنوز جوان هستیم وبرای همیشه جوان خواهیم ماند

بیا بامن (این تخیل زیاد دورنیست)

دراین جهان پر از عجایب هیچ پایانی وجود ندارد اینجا نورلنده*

*نورلند(سرزمین پراز زیبایی وقشنگی جای اباد ورویایی)

بیا بیا شک نکن و دست من رو بگیر

من بربام ساختمان ها پروازمیکنم

هرچیزی که تو باورکنی واقعیه(واقعی بنظر میرسه)

زیرپاهات هزاران ستاره درخشان هستند

تو برای همیشه دختر جوانی هستی و ما هم همیشه جوان خواهیم ماند!

چشمهایت رو بازکن باید باورش کنی این عالیه

من اینجام هیچکس نمیتونه اینها(رویاها)رو خراب کنه.

اره فقط دنبال من بیا

تو و من و Dj تا سپیده دم میرقصیم!

نه نه هرگز متوقف نمیشه. حالا صدا رو بیشتر کن

بزن بریم ادامه مهمانی