بخاطر تو قلب من ازکار می افته بخاطرتوبدنم سست میشه

هربارمن نظرتورا جلب میکنم.هربارتو ذهن من را می قاپی بخاطر تو قلب من ازکار می افته

اوه نه~~~ نمیتونم نفس بکشم اوه نه~~~ نمیتونم نفس بکشم

پسرتو قیافه خوبی داری.من سعی میکنم که یک کم ناقلا و موذی باشم اما تو گرفتارم میکنی مثل همیشه

من از اون مدل دخترها نیستم اما پسر تو منو شیفته و دیوانه میکنی

استایل تو ذهن من رو درگیر کرده پس بیا و من رو نجات بده

میتونم باهات باشم؟من احساس میکنم تو هم من رو به همون اندازه میخوای

من باید یه حرکتی بکنم

این بازی جاودانه من رو مجنون میکنه میخوام بذارم که بدونی.عزیزم میخوام که بدونی وقتی تو ظاهرمیشی درکنارمن

بدنم بی حس میشه و ذهن من خالی میشه.فراموش میکنم که چی درذهنم هست

پسر وقتی تو نگاهم میکنی قلب من شروع به تپش قلب میکنه

وقتی تو ترکم میکنی دوباره درد فقط به سراغم میاد

اوه نه~~~ نمیتونم نفس بکشم اوه نه~~~ نمیتونم نفس بکشم